Získali jsme nový projekt na podporu biodiverzity na Praze 6!

16

Pražské letiště Václava Havla, které je významným sousedem našeho výzkumného ústavu, vyhlásilo soutěž pro projekty, které mají za cíl podporu biologické rozmanitosti v jeho okolí. Pro náš výzkumný ústav to byla vynikající příležitost a projekt našeho kolegy Milana Řezáče získal podporu letiště a finanční prostředky k následné realizaci.

Cílů projektu s názvem „Zvýšení pestrosti ruzyňských agroekosystémů vytvořením refugií pro podporu biodiverzity bezobratlých živočichů“ je hned několik. Na detaily jsme se proto zeptali přímo hlavního řešitele Milana.

Co by si měl člověk pod biodiverzitou v zemědělské krajině vlastně představit?

Při správném managementu, tj. například bez nadměrného užívání pesticidů anebo při vhodné volbě plodiny, je to bohatá směs nejrůznějších skupin organismů. Na první pohled zaujmou barvami hýřící květy polních plevelů, které poskytují úkryt a potravu dalším obyvatelům jako jsou křečkové, zajíci nebo koroptve, z bezobratlých např. střevlík měděný, šestiočka uherská nebo cvrček polní.

Jaké plodiny jsou vhodné pro zvýšení biodiverzity v agroekosystémech?

Pozitivní vliv na biodiverzitu se prokázal například u čiroku a béru. Pletiva těchto plodin uvolňují do okolí chemické látky, které zamezují rozvoji chorob a škůdců. Právě z tohoto důvodu mají nižší nároky pro ošetřování pesticidy, což podporuje rozvoj diverzity bezobratlých. Čirok navíc v době květu představuje významný zdroj potravy pro blanokřídlý hmyz.

Je v plánu výsev dnes tolik populárních biopásů, které by mohli také pomoci navýšení rozmanitosti druhů?

Ano, na některých vybraných plochách bude místo plodiny vyseta směs víceletých bohatě kvetoucích nektarodárných bylin. Tato plocha tedy bude zdrojem potravy pro hmyz, především blanokřídlé (např. včely a čmeláky) a motýli. Díky pestré druhové skladbě se také bude jednat o zajímavý biotop pro epifytické a epigeické bezobratlé.

Jakými dalšími způsoby se kromě redukce pesticidů a výsevu nektarodárných plodin popřípadě biopásů dá zvyšovat biodiverzita v prostředí zemědělské krajiny?

Kupříkladu rozdělením velkých polí remízky nebo polními cestami. Polní cesta bude díky vegetaci plevelů bude taktéž zdrojem potravy a refugiem různých bezobratlých. Díky sešlapu a pojezdu těžké techniky se zde navíc bude udržovat obnažený půdní povrch, bude se tedy jednat o potenciální hnízdiště samotářských včel.

Jako vědec zde určitě budete provádět i výzkum, o jaký se bude jednat?

Aby bylo možné zhodnotit míru přínosu zavedených opatření pro biodiverzitu, bude před a po jejich provedení na všech cílových plochách provedena inventarizace cévnatých rostlin a bezobratlých živočichů. Budou použity tzv. zemní pasti a smýkání vegetace za pomoci entomologické sítě – kombinací těchto metod získáme podrobný obraz o změnách v diverzitě epigeických i epifytických bezobratlých.

To zní skvěle! Je ještě něco na co se můžeme těšit?

V rámci tohoto projektu jsme se rozhodli vytvořit naučné tabule, které instalujeme u experimentálních ploch mezi letištěm a naším výzkumným ústavem. Takže se i široká veřejnost má na co těšit.