O nás

Zajímají nás komplexní ekologické vazby v porostech zemědělských plodin a v kontextu zemědělské krajiny se zřetelem na ekosystémové služby, které diverzita bezobratlých a rostlin poskytuje (nebo může poskytovat) při ochraně plodin, s ohledem na měnící se klima v prostoru střední Evropy. Zajímá nás, jak hospodaření na zemědělské půdě ovlivňuje biodiverzitu a jak ji v zemědělské krajině podpořit. Využíváme moderních přístupů při získávání a hodnocení dat.

Dlouhodobě řešíme následující témata

Sledujeme význam jednotlivých biotických složek agroekosystému pro zachování rovnováhy a udržitelnosti pěstování plodin, zejména poznání jejich funkce (predátoři škůdců plodin a semen plevelů, herbivorní hmyz, plzáci). Popisujeme biodiverzitu vyskytující se v agroekosystémech.

Sledujeme biodiverzitu a její význam na mimoprodukčních plochách (včetně maloplošných chráněných území a postindustriálních stanovišť) v zemědělské krajině.

Sledujeme účinek agroenvironmentálních opatření na biodiverzitu zemědělské krajiny.

Hodnotíme rizika pro diverzitu při využívání agrotechnických a agronomických postupů do zemědělské praxe – letální i subletální efekt přípravků pro ochranu rostlin na necílové organismy, dříve zavádění GM plodin, aj.

Monitorujeme hmyzí invaze. Soustřeďujeme se na problematické druhy se známým nebo potenciálním negativním vlivem na zemědělství nebo biodiverzitu obecně. Využíváme principů občanské vědy. Stránka projektu zde: https://www.najdije.cz/

Sledujeme význam abiotických složek měnícího se klimatu, zejména teploty, pro populační dynamiku a šíření zemědělských škůdců, plevelů a jejich přirozených nepřátel, včetně vyhodnocování a doplňování vlastních unikátních dlouhodobých (od roku 1977) řad pozorování populací obilných mšic, slunéčkovitých predátorů a plžů, databáze teplotních nároků pro vývoj hmyzu a klíčení semen plevelných rostlin.

Zavádíme a využíváme moderních technologií v zemědělském výzkumu – dálkové i mikroskopické snímání dat, analýza obrazu, precizní zemědělství.

Výzkumný program

Výběr těchto dílčích cílů vychází z aktuálních potřeb českého zemědělství stanovených ve Vizi českého zemědělství po roce 2010, vydaném MZe, z Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015, a z Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016-2022, ve kterých je ochrana a význam biodiverzity a funkčních ekosystémů v zemědělské krajině výrazně akcentována. Výzkumný program navazuje na dlouhodobé výsledky týmu jako celku i jeho jednotlivých členů v dané oblasti výzkumu, a podložené řadou publikací s mezinárodním dopadem.

Projekty & publikace

Tato témata jsou v našem týmu dlouhodobě řešena v rámci výzkumných záměrů VÚRV a projektů GAČR, NAZV a MŠMT, a výsledky uplatňujeme ve formě jak původních vědeckých publikací, tak i aplikovaných výsledků (metodiky, užitné vzory). Tým je velmi dobře mezinárodně zakotven – spolupráce s INRAe, Wageningen University, UIBK Innsbruck, SLU, National Chung Hsing University, University of East Anglia, The University of Akron, University of Bern, Slovenská akademie věd (doloženo společnými projekty, publikacemi a dlouhodobými stážemi). Poskytujeme zázemí pro studenty vysokých škol všech úrovní studia (zejména FŽP ČZU, FAPPZ ČZU, TF ČZU a PřF UK), kteří se podílejí na řešení aktuálních projektů při vypracovávání svých bakalářských, magisterských a doktorských prací.

Další činnost zahrnuje koordinaci a řešení části Národního programu ochrany genofondu mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu – sbírka živočišných škůdců zemědělských plodin a jejich antagonistů.