FRESHH – project kick-off meeting 9.-10.5.2022

30

Co se dozvíte: zahajujeme řešení mezinárodního projektu FRESHH (ERA-NET)!

Náš tým měl tu čest hostit kick-off meeting, tedy zahajovací setkání řešitelského kolektivu evropského projektu FRESHH – Farmer acceptable REstoration of Semi-natural Habitat to limit Herbicides. Projekt byl financován v rámci ERA-NET výzvy BiodivRestore a navazuje na již ukončený projekt BioAWARE (ERA-NET, výzva C-IPM). Konsorcium obou projektů má prakticky identické složení – kromě VÚRV se účastní INRAe Dijon (koordinátoři), SLU Uppsala, WUR Wageningen a Universita v Innsbrucku. V České republice je poskytovatelem TAČR.

A čím se projekt zabývá? V souladu s podmínkami výzvy si projekt FRESHH klade za cíl najít management přijatelný pro zemědělce a který zároveň udrží ekologickou diverzitu a kvalitu rostlinných společenstev, na základě obnovy a ochrany mimoprodukčních biotopů, umožňujících přirozenou regulaci půdní banky semen plevelů střevlíkovitými brouky. Tyto postupy by zároveň měly snížit dopady používání herbicidů na společenstva okolních toků díky snížení spotřeby herbicidů a zároveň zvýšením záchytu okolními mimoprodukčními plochami. Projekt bude zároveň ve své socioekonomické části, pod ve vedením expertů z INRAe, řešit motivace zemědělců změnit zaběhlé postupy, respektive za jakých podmínek jsou nebo budou tyto postupy související s ochranou proti plevelům ochotni změnit. Socioekonomickou část projektu zastřešují v České republice kolegyně z katedry ekonomiky PEF ČZU Ludmila Pánková a Renata Aulová.

Řešení ekologické části projektu bude založeno jak na sběru nových dat v terénu (v produkčních podmínkách, tj. ve spolupráci se zemědělci), tak na využití již existujících dat v rámci konsorcia a v literatuře (meta-analýzy). Jádrem práce bude experiment replikovaný ve čtyřech z partnerských zemí, během kterého budeme sledovat predaci semen plevelů diverzitu plevelných společenstev a predátorů semen, strukturu krajiny a její využití, agronomické postupy a diverzitu e-DNA ve vodních tocích.