Databáze škodlivých invazních organismů

41

Za podpory MZe bude v roce 2022 vytvořena „centrální“ databáze nepůvodních škodlivých organismů na základě sdílených georeferencovaných dat jednotlivých institucí nebo veřejných aktivit. Výsledkem této nové aktivity bude analýza stávajících databází vhodných pro zapojení do společné databáze škodlivých invazních organismů, a vytvoření struktury této databáze, včetně řešení požadavků na export a import dat.

Nepůvodní (invazní, včetně karanténních) škodlivé organismy (ŠO) představují riziko pro zemědělskou a lesnickou produkci a obrovskou zátěž pro krajinu a jejich škody mají velké socio-ekonomické dopady. V současné době je v rámci České republiky nutné zajistit sdílení již existujících, ale i v budoucnosti získaných dat z monitoringu nepůvodních ŠO, ať již zjištěných na základě výzkumných (koordináty a mapy výskytu nepůvodních ŠO, apod.) nebo veřejných aktivit. Sjednocení dat v jednotné databázi výrazně pomůže k efektivnímu a účinnému řešení u jednotlivých problematik invazních (respektive nepůvodních) ŠO. Aktuálnost řešení spočívá ve spolupráci, a především v integritě jednotlivých institucí.

Vytvoření „centrální“ databáze nepůvodních ŠO na základě sdílených georeferencovaných dat jednotlivých institucí nebo veřejných aktivit je prvním a zásadním krokem k efektivnímu monitoringu nepůvodních ŠO. Hlavním úkolem je analýza již existujících databází, z kterých bude nová databáze doplňována (např. databáze instituce ÚKZUZ, NDOP od AOPK ČR, platformy NAJDI.JE a veřejné aktivity BioLib). Na základě analýzy bude stanovena přesná struktura databáze, aby byl umožněn snadný import, ale i export do spolupracujících databází. Součástí řešení tedy bude shoda správců existujících databází na rozsahu jejich zapojení do společné databáze, resp. na požadavcích obsahu společné databáze, včetně exportu a importu dat.

Problematika nepůvodních ŠO je velmi obsáhlá a vytvořená společná databáze bude proto udržována pomocí společné pracovní skupiny zástupců institucí, které spravují spolupracující databáze. Tato skupina bude mít za úkol (i) organizaci a dohlížení na sdílení dat, a (ii) sjednocení získaných dat. V další etapě tohoto projektu bude potřeba zajistit tvorbu samotných map, a zapojení široké veřejnosti do monitoringu nepůvodních ŠO.